Algemene voorwaarden voor opdrachtverstrekking

Een opdracht met Coever Vastgoed komt uitsluitend tot stand indien voldaan is aan minimaal onderstaande voorwaarden:

 

1. Eerst door de schriftelijke bevestiging van Coever Vastgoed, doordat er een schriftelijke overeenkomst met Coever Vastgoed is aangegaan komt een overeenkomst tussen Coever Vastgoed en de wederpartij tot stand.

 

2. Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen schriftelijke overeenkomst tussen Coever Vastgoed en de wederpartij is eerst van kracht nadat Coever Vastgoed deze aanvulling of wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

 

3. Een opdracht danwel een aanvulling of wijziging kan slechts tot stand komen door ondertekening van het betreffende document door de bevoegde bestuurder/bestuur van Coever Vastgoed. Indien de bestuurder/bestuur aan een medewerker van haar organisatie volmacht heeft verleend, zal deze volmacht aan de wederpartij worden overgelegd.

 

4. Coever Vastgoed is slechts gehouden tot betaling voor werkzaamheden van de wederpartij, indien en voorzover is voldaan aan het bepaalde sub 1, 2 en 3 en de werkzaamheden tot tevredenheid van Coever Vastgoed zijn uitgevoerd.

 

5. Op alle rechtsverhoudingen tussen Coever Vastgoed en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen kunnen hiervan afwijken, mits schriftelijk vastgelegd. Ter zake alle geschillen met de wederpartij is bij uitsluiting bevoegd de competente rechter van de plaats waar Coever Vastgoed gevestigd is, tenzij Coever Vastgoed de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.

 

Sitemap